luni, 27 iunie 2011

Întrebării şi răspunsuri pentru a cunoaşte mai bine Kur'an-ul.

Câte giuzuri sunt în Coran?
Numărul de giuzuri este 30

Câte ahzaburi sunt în Coran?
Numărul de ahzaburi 60

Câte arba’uri sunt în Coran?
Numărul de arba’a 240

Câte capitole sunt în Coran?
Numărul de capitole 114

Câte versete sunt în Coran?
Numărul de versete 6236

Câte cuvinte sunt în Coran?
Numărul de cuvinte 77437

Câte litere sunt în Coran?
Numărul de litere 323671

Care este cel mai scurt capitol din Coran?
Cel mai scurt capitol din Coran este ‘capitolul Kevser’

Care este cel mai lung capitol din Coran?
Cel mai lung capitol din Coran este Bakara care are 286 de versete

Care este cel mai lung verset din Coran?
Cel mai lung verset din Coran este ‘versetul datoriei ‘ versetul 282 din capitolul Bakara

Care este capitolul care nu începe cu sintagma ‘Bismillahirrahmanirrahim’?
Singurul capitol din Coran care nu are la început sintagma ‘Bismillahirrahmannirrahim’este capitolul 9, ‘Capitolul Teube’

De câte ori se repetă această sintagmă în Coran?
Această sintagmă se repeată în Coran de 114 ori, se repetă în capitolul Neml de două ori, odată la începutul capitolului şi odată la versetul 30.

Câte prosternării de recitare(sugiud et –tilaweh) sunt în Coran?
În Coran sunt 15 prosternării de recitare.

Care sunt versetele pe care cane le recităm trebuie să ne prosternăm?
A’raf 206, Raad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Haj18, 77, Furkan 60, Neml 25, Sejde 15, Saad 24, Fussilet 37, Nejm 62, İnşikak21. Alak 19.

Care sunt capitolele care se termină cu aceste prostenării de recitare?
Capitolele care se termină cu versete de prosternare sunt A’raf, Nejm şi Alak


Care sunt capitolele care poartă nume de profeţi?
Capitolele care poartă nume de profeţi sunt: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed şi Nuh.

Care este cel mai mare număr menţionat în Coran?
Cel mai mare număr menţionat în Coran este 100 000, a fost menţionat în capitolul Saffat versetul 147.

Care este cel mai mic număr menţionat în Coran?
Cel mai mic număr menţionat în Coran este 1/10 în capitolul Sebe versetul 45

În care capitol a fost menţionată de două ori sintagma’besmelle’?
Capitolul Neml.

Care este capitolul care nu începe cu sintagma ‘besmelle’?
Capitolul Tevbe

Care este capitolul care se încheie menţionând numele a doi profeţi?
Capitolul A’la.

Care este capitolul care începe cu unul din atributele lui Allah?
Capitolul Rahman

Care este capitolul pe care profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) l-a poruncit fmeilor să-l înveţe?
Capitolul Nur.

Care este capitolul care în fiecare verset este menţionat numele lui Allah?
Capitolul Mujadele.

Care este capitolul pe care trebuie să-l citim în ziua de vineri?
Capitolul Kehf.

Care este capitolul care conţine două prosternării de recitare?
Capitolul Haj

Care este capitolul pe care profetul l-a menţionat ca fiind o treime a Coranului
Capitolul Ihlas.

Care este capitolul care poartă numele unui metal
Capitolul Hadid (fierul)


În care capitol a fost menţionat numele Ahmed( numele profetului)
Capitolul Saff versetul 6

În care sura a fost menţionat numele unui companion şi care este acesta?
Capitolul Ahzab versetul 37 unde a fost menţionat numele lui Zeid.

În care capitol expresia ‘ o profetule!’ a fost menţionată de cinci ori?
Capitolul Ahzab.

Despre care capitol a spus imamul Şafii ca este suficient dacă îl medităm?
Capitolul Asr.

Care sunt cele două capitole pe care profetul le-a numit Zehrewan?
Capitolele Bakara şi Al Imran

Care este capitolul în care o expresie s-a repetat de 31 de ori?
Capitolul Rahman versetul (febieyyi alai rabbikuma tukezziban)

Cate capitole sunt în partea a 30 a din Coran( Amme)
În partea Amme(giuz) sunt 37 de capitole.


În care capitol din Coran trece povestea hudhud(pupăză)?
capitolul Neml versetele 20-24

Versetul tronului în care capitol este menţionat?
Capitolul Bakara versetul 255

În care verset sunt menţionate categoriile cărora trebuie achitată Dania?
Capitolul Teube versetul 60

Care este capitolul în care este menţionată bătălia de la Bedr?
Capitolul Enfal.

Dar bătălia de la Uhud?
În capitolul Al-Imran.

Dar bătălia de la Hendek?
Capitolul Ahzab versetele 9-27

Dar cea de la Tebuk?
Capitolul Teube versetele 38-125.

Care este capitolul în care se pomeneşte emigrarea profetului?
Capitolul Teube versetul 40

În care capitol se vorbeşte de Harut şi Marut?
În capitolul Bakara versetul 102

Unde este menţionată schimbarea direcţiei de la Moscheea cea Îndepărtată către moscheea de la Mekka?
În capitolul Bakara versetele 142-150.

În care capitol se vorbeşte de călătoria nocturnă a profetului?
În capitolul Isra.

Dar despre ascensiunea la cer?
În capitolul Nejm

Care este capitolul în care este menţionată povestea lui Zulkarneyni?
Capitolul Kehf versetele 83 – 98.

În care capitol este menţionată povestea lui Talut si Gealut 
Capitolul Bakara versetele 246 – 252.

În ce capitol este menţionată povestea lui Moise cu acel om credincios?
capitolul Kehf versetele 60-82


Numele Kur'anului si epitetele sale


1- NUUR (lumină limpede) O, voi oameni! 
V-a venit vouă Dovadă de la Domnul vostru, 
căci Noi am pogorăt asupra voastră o lumină limpede!

2 – HUDA, ŞIFA’, RAHMEH, MEU’IZA (îndemn, tămăduire, îndurare călăuzire) 
O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru şi tămăduire pentru ceea ce 
este în piepturi, călăuzire şi îndrumare pentru dreptcredincioşi! (Yunus 57)

3 – MUBARAK ( binecuvantat) Această Carte binecuvantată , pe care Noi am pogorat-o,
 întăreşte ceea ce există deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăţilor şi 
împrejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede şi în ea şi vor păzi stăruitor
 Rugăciunea lor. (An’am 92)

4 –MUBIIN (Carte limpede)O, oameni ai Cărţii! A venit la voi Trimisul Nostru ca să vă
 arate multe lucruri din cele pe care voi le-aţi ascuns din Scriptură, trecand peste multe
 altele. V-au venit vouă o lumină şi o Carte limpede de la Allah. (Maide 15)

5 –BUŞRA( bunăvestire) Spune: “Cine este duşman lui Gavriil?” El l-a pogorat în inima ta,
 cu îngăduinţa lui Allah, adeverind ceea ce se află dinaintea lui, ca indreptare şi bunăvestire
 pentru credincioşi. (Bakara 97)

6 – AZIZ (puternic) Aceia care nu cred în Îndemnare, când ea vine la ei, [să ştie că] ea
 este o Carte plină de putere. (Fussilet 41)

7 – MEGID (glorios) Dar acesta este un Coran glorios, (Buruj 21)

8 – BEŞIR, NEZIR (binevestitor, prevenitor) O Carte ale cărei versete sunt tâlcuite, 
un Coran arab, pentru un neam [de oameni] care ştiu, Un binevestitor şi un prevenitor, 
însă cei mai mulţi dintre ei se întorc şi nu ascultă. (Fussilet 3-4)
Allah Preaînaltul a dat Coranului numeroase
nume, dintre care mentionãm:
Coranul (Al-Qur’an):
 “Acest Coran cãlãuzeste cãtre ceea ce este mai drept” 
(17 : 9).
Cartea (Al-Kitab): “Noi v-am pogorât o Carte în care se aflã pomenirea voastrã”
(21 : 10).
Îndreptarul (Al-Furqan): “Binecuvântat este Acela care a trimis Îndreptarul
[Al-Furqan] robului Sãu, pentru ca el sã fie o prevenire pentru toate lumile” (25 : 1).
Îndemnarea (Al-Zikr): “Într-adevãr, Noi am pogorât Coranul si Noi îi vom fi
pãzitori!” (15 : 9).

În ceea ce priveste epitetele Coranului, Allah l-a caracterizat prin numeroase 
însusiri:
El este “luminã”:
 “O, voi oameni! V-a venit vouã Dovadã de la Domnul vostru, 
cãci Noi am pogorât asupra voastrã o luminã limpede” (4 : 174).


si este “îndemn”, “tãmãduire”, “cãlãuzire” si “îndurare”“O, oameni! V-a venit vouã
 îndemn de la Domnul vostru si tãmãduire pentru ceea ce este în piepturi, cãlãuzire 
si îndurare pentru dreptcredinciosi!” (10 : 57).
si este “binecuvântat”“Aceastã Carte binecuvântatã, pe care Noi am pogorât-o, 
întãreste ceea ce exista deja înaintea ei” (6 : 92).
si este “limpede”: “V-au venit vouã o luminã si o Carte limpede de la Allah”
(5 : 15).

De asemenea, el mai este caracterizat prin epitetele “nobil”, “glorios”, “vestitor 
de bine”, “prevenitor” ..._________________

Cele mai importante categorii ale Kur'anului studiate de savanţi sunt:


1- Cele revelate în Mecca
2- Cele revelate în Medina
3- Cele disputate( în privinţa locului unde au fost revelate)
4- Versetele Meccane în capitole Medinite
5- Versete Medinite în capitole Meccane
6- Cele revelate în Mecca dar considerate Medinite
7- Cele revelate în Medina dar considerate Meccane
8- Cele Medinite a căror coborăre seamănă cu cele Meccane
9- Cele Meccane a căror coborăre seamănă cu cele Medinite
10- Cele purtate din Mecca la Medina
11- Cele purtate din Medina la Mecca
12- Cele revelate noaptea şi cele revelate ziua
13- Cele revelate vara şi cele revelate iarna
14- Cele revelate în călătorii şi cele revelate în timp de şedere
joi, 19 mai 2011

Halal Haram Ingredients

Please investigate and if you find any mistake in this list please inform us.


Investigate
Halal
Haram
Animal shortening
Acetic Acid
Human body part ( ex. hair)
Renin Rennet
Ammonium chloride
Alcohol
Whey
Ammonium Sulphate
Animal Fat

Ascorbic Acid
Bacon (Pork)

Aspartame
Collegen (pork)

Benzoate/Benzoic Acid
Diglyceride (Animal)

BHA
Dough Conditioners

BHT
Emulsifier

Calcium Carbonate
Enzyme (Animal)

Calcium Sulphate
Ergocalciferol

Carrageenan
Fat (Pork or Animal)

Cocoa Butter
Fatty Acid (Animal)

Corn Meal/Corn Starch
Gelatin

Corn Syrup
Glyceride (Animal)

Dextrin/Dextrose
Glycerol/Glycerine (Animal)

Dicalcium phosphate
Ham

Diglyceride (Plant)
Harmones (Animal)

EDTA
Hydrolyzed Animal protein

Enzyme (Plant)
Lard

Ergosterol
Maltodextrin(Not Haram)

Fatty Acid (Plant)
Monoglycerides (Animal)

Ferrous Sulphate
Pepsin (Animal)

Fructose
Phospholipid (Animal)

Fungal Protease Enzyme
Pork & All by Products

Glucose
Sausage

Glyceride (Plant)
Shortening (Animal)

Glycerol /Glycerine (Plant)


Gum Acacia


Harmones (Plant)


Hydrogenated Oil


Hydrolyzed Vegetable Protein


Leavenings


Lecithin (commercial)


Malt


Hydrogenated oil


Maltodextrin


Molasses


Monocalcium Phosphate


Mono Saccharides


Monoglycerides (Plant)


MSG (Monosodium Glutamate)


Nitrates/Nitrites


Nonfat Dry Milk


Oxalic Acid


PABA


Partially Hydrogenated oil


Pectic Materials


Pectin


Phospholipid (Plant)


Phosphoric Acid


Potassium Benzoate


Potassium Citrate


Propionate


Propionic Acid


Saccharine


Salt


Shortening (Plant)


Soy protein


Soybean Oil


Sucrose


Tapioca


Tricalcium Phosphate


Vinegar


Yeast


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...